Všeobecné obchodní podmínky

LadyHelp s.r.o. / Kontakt / Všeobecné obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení
Obchodní společnost LadyHelp s.r.o., se sídlem Dražovská 187, 683 35 Letonice, IČ 291 85 980, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložce 64085, vydává v souladu s ustanovením § 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen NOZ) tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP).
VOP upravují právní vztahy mezi Smluvními stranami založené „Smlouvou o zajištění úklidových služeb“ (dále jen Smlouva).

2. Smluvní strany
2.1. Zhotovitel: LadyHelp s.r.o., se sídlem Dražovská 187, 683 35 Letonice, IČ 291 85 980, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložce 64085, kontakt: kancelar@ladyhelp.cz, +420 724 534 004.
2.2. Objednatel: právnická nebo fyzická osoba, která uzavře se Zhotovitelem Smlouvu, čímž akceptuje tyto VOP.

3. Předmět, doba plnění a trvání Smlouvy
3.1. Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele provádět pro Objednatele dohodnuté Úklidové práce a závazek Objednatele za tyto práce zaplatit dohodnutou cenu.
3.2. Specifikace Úklidových prací (místo plnění Úklidových prací, jejich frekvenci, rozsah a druh) jsou uvedeny ve Smlouvě.
3.3. Úklidové práce počínají dnem uvedeným ve Smlouvě nebo dnem podpisu Smlouvy.
3.4. Tato Smlouva se sjednává na dobu neurčitou.

4. Definice pojmů
4.1. Klientský výkaz práce: písemný záznam o termínu a délce Úklidových prací spravovaný Pracovníkem.
4.2. Smlouva: Smlouva o zajištění Úklidových služeb.
4.3. Úklidové prostory: Prostory v nemovitosti (interiér bytu, domu, kanceláře atp.), které jsou předmětem Úklidových prací, ve kterých má Zhotovitel Úklidové práce vykonávat. Dále vstup do prostor, jejichž využití je pro řádné plnění Smlouvy nezbytné.
4.4. Úklidové práce: činnost prováděná Zhotovitelem a sjednaná Smlouvou.
4.5. Úklidové prostředky a pomůcky: čistící a desinfekční prostředky, jakož i pomůcky, nástroje a přístroje, zařízení či technika, které budou k výkonu Úklidových prací používány či budou předmětem Úklidových prací.
4.6. Pracovník: Osoba zmocněná Zhotovitelem k výkonu Úklidových prací.
4.7. Ceník: ceník úklidových prací, popř. dalších služeb a materiálu zveřejněný na adrese www.ladyhelp.cz.

5. Cena prací, účtování prací, platební podmínky
5.1. Cena úklidových prací byla stanovena dohodou Smluvních stran a je uvedena ve Smlouvě.
5.2. Podkladem pro účtování Úklidových prací je jejich skutečné provedení Pracovníkem a jejich převzetí Objednatelem. Objednatel je povinen zajistit převzetí prací vždy neprodleně po skončení prací v daném Úklidovém dni a podepsat Klientský výkaz práce. V případě nepřítomnosti Objednatele a v této souvislosti nepotvrzení Klientského výkazu práce se považují všechny práce za řádně vykonané a Objednateli předané.
5.3. Podkladem pro vyúčtování bude Klientský výkaz práce, na jehož základě bude vyčíslen počet odpracovaných hodin.
5.4. K odpracovaným hodinám bude připočten čas Pracovníka strávený na cestě, jehož hodinové vyčíslení bude stanoven ve Smlouvě, popř. poplatek za km dle Ceníku.
5.5. Objednateli budou účtovány i řádně odvedené vícepráce. Vícepracemi se rozumí odpracované hodiny, popř. čas strávený na cestě, nad rámec smluvený touto Smlouvou.
5.6. Objednatel a zhotovitel se mohou dohodnout na změně či rozšíření poskytovaných úklidových prací nad rozsah, jejich frekvenci druh či místo plnění, a to v návaznosti na potřeby Objednatele a provozní možnosti Zhotovitele.
5.7. V případě, že stav Úklidových prostor při započetí Úklidových prací nebude odpovídat běžnému stavu znečištění (nadměrné znečištění, více prádla na žehlení, rozházené předměty apod.), na který byla kalkulována doba provádění prací, bude s Objednatelem dohodnuto navýšení doby práce. Pokud Objednatel navýšení neodsouhlasí, nebo pokud nestanoví priority Úklidových prací v Úklidových prostorách, určí priority Úklidových prací Pracovník. Neprovedené práce nebudou předmětem reklamace Objednatelem.
5.8. V případě, že Objednatel písemně nezruší objednanou návštěvu Pracovníka nejpozději do 24 hodin před započetím cesty Pracovníka k Úklidovým prostorám, bude Zhotovitel účtovat Objednateli 100% ceny předpokládaných Úklidových prací. Pokud však konec lhůty 24 hodin před započetím cesty Pracovníka vychází na nepracovní den, je nutno zrušení návštěvy učinit nejpozději do 14:00 hodin posledního pracovního dne předcházejícímu výše zmíněnému nepracovnímu dni.
5.9. Dohodnou-li se Objednatel a Zhotovitel na dodávání Úklidovým prostředků a pomůcek Zhotovitelem, bude Zhotovitel Objednateli účtovat i Smluvní cenu dodaných úklidových prostředků.
5.10. Pokud bude sjednáno, že úklidové prostředky nezbytné k provedení prací, bude poskytovat Pracovníkovi Objednatel a zároveň Objednatel nezajistí dostatečné množství těchto prostředků tak, aby nebylo narušeno plnění dle Smlouvy, je Zhotovitel oprávněn dodat úklidové prostředky v nezbytném množství a odpovídající kvalitě a účtovat je za shora uvedených podmínek.
5.11. Platba bude realizována na podkladě řádně vystavené a doručené elektronické faktury – daňového dokladu po provedeném plnění 1x měsíčně se 14 – ti denní lhůtou splatnosti počínající dnem vystavení příslušné faktury.
5.12. Objednatel se zavazuje fakturu ve lhůtě splatnosti uhradit. Pro případ prodlení s úhradou faktury se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1% dlužné částky za každý den prodlení. Zároveň bude objednateli vystavena upomínka, která je zpoplatněna částkou 80,-Kč bez DPH – tato bude vyúčtována v rámci následující faktury. Za vystavení další upomínky právníkem bude objednateli účtováno 1.000,-Kč bez DPH.
5.13. Všechna smluvní ujednání mezi Zhotovitelem a Objednatelem jsou důvěrná a objednatel a zhotovitel se zavazují, že jejich obsah nedají ve známost ani je jinak neposkytnou jakékoli třetí osobě. Pro případ porušení tohoto ustanovení si Smluvní strany sjednávají smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč bez DPH za každý případ porušení tohoto ustanovení, splatnou na výzvu druhé Smluvní strany.

6. Práva a povinnosti Smluvních stran
6.1. Objednatel
6.1.1. se zavazuje poskytovat zhotoviteli v rámci provádění sjednaných prací a služeb bezúplatně vodu a elektrickou energii, Úklidové prostředky a pomůcky. Objednatel je odpovědný za to, že všechny Úklidové prostředky a pomůcky budou pro výkon úklidových prací vhodné.
6.1.2. se zavazuje dodávat Pracovníkovi Úklidové prostředky a pomůcky bezodkladně po jejím písemném vyžádání, tak, aby nebylo narušeno řádné plnění Smlouvy. Jiný postup, např. Úklidových prostředků a pomůcek Pracovníkem, bude písemně smluven mezi Objednatelem a Zhotovitelem.
6.1.3. se zavazuje zabezpečit Pracovníkovi přístup do Úklidových prostor ve sjednaném čase osobně, popř. zmocněním jiné osoby. V případě, že Pracovníkovi nebude umožněn výkon Úklidových prací, jak bylo sjednáno Smlouvou, považují se v těchto případech všechny práce za řádně vykonané, Objednateli předané a budou Zhotovitelem účtovány.
6.1.4. se zavazuje zamezit volnému pohybu zvířat, která jsou umístěna v Úklidových prostorách v době provádění Úklidových prací. V případě, že dojde k napadení Pracovníka zvířetem, je Objednatel povinen Zhotoviteli nejpozději do 6 dnů doručit písemnou veterinární zprávu o stavu zvířete, se záznamem o očkování proti vzteklině dle odpovídajících předpisů (kontrola u veterináře musí proběhnout první a pátý den po napadení, bez ohledu na to, zda byla či nebyla porušena integrita lidské kůže).
6.1.5. se zavazuje udržovat přístroje a vybavení Úklidových prostor a Úklidové prostory v dobrém technickém stavu, tak aby nedošlo ke zranění Pracovníka. Dále se Objednatel zavazuje upozornit Zhotovitele na poškozené, rozbité či nefunkční zařízení domácnosti, stejně jako ho upozornit na zařízení či další předměty způsobilé přivodit či způsobit zranění.
6.1.6. se zavazuje udržovat vybavení Úklidových prostor a Úklidové prostory v dobrém technickém stavu tak, aby nedošlo v rámci Úklidových prací k poškození majetku Objednatele.
6.1.7. se zavazuje Pracovníka seznámit s podmínkami pohybu v Úklidových prostorách, se všemi Úklidovými prostředky a pomůckami, které budou k výkonu Úklidových prací používány či budou předmětem Úklidových prací. Zejména je povinen ho seznámit s podmínkami obsluhy elektrických spotřebičů a zabezpečovacího zařízení.
6.1.8. se zavazuje připravit výpočetní techniku k provádění úklidu tak, aby nemohlo dojít ze strany Zhotovitele k poškození či ztrátě uložených informací. Zhotovitel neodpovídá za případné škody, pokud nebude technika uvedena v době provádění úklidu do výše definovaného stavu.
6.1.9. se zavazuje předat písemně Zhotoviteli seznam míst, na které Pracovník nemá přístup a seznam činností, které nemá výslovně vykonávat.
6.1.10. se zavazuje zajistit ochranu svých šperků, hotovosti a jiných cenností uzamčením či jiným způsobem zabezpečení, tak aby nebyly volně přístupné.
6.1.11. se zavazuje umožnit Zhotoviteli nárazovou kontrolu práce Pracovníka v době výkonu Úklidových prací přímo v Úklidových prostorách.
6.1.12. se zavazuje, že nebude bez vědomí a souhlasu Zhotovitele vyvíjet úsilí k uzavření, že nezprostředkuje ani neuzavře pracovní či obdobnou smlouvu či jakoukoli jinou písemnou či ústní dohodu s Pracovníkem, jejímž předmětem by byl výkon Úklidových i jakýchkoli jiných prací v Úklidových prostorách Objednatele, jakož i v Úklidových prostorách třetích stran. V případě porušení tohoto ustanovení si Smluvní strany sjednávají smluvní pokutu ve výši 20.000,-- Kč za každé porušení Smlouvy, splatnou na výzvu Zhotovitele.
6.2. Zhotovitel
6.2.1. je povinen provést Úklidové práce v rozsahu a lhůtě, které jsou předmětem Smlouvy. Dále je povinen provést další Úklidové práce, které si Zhotovitel a Objednatel odsouhlasili v průběhu trvání Smlouvy.
6.2.2. se zavazuje provést Úklidové práce prostřednictvím svého Pracovníka.
6.2.3. je povinen nevyčerpané Úklidové prostředky, jakož i pomůcky, které jsou v majetku Objednatele, použité k výkonu Úklidových prací vrátit po skončení práce Objednateli, nebo je zanechat na místě k tomu Objednatelem určeném, zpravidla na místě, kde se u Objednatele nacházejí běžně či kde je Objednatel zanechává Pracovníkovi.
6.2.4. Úklidové prostředky a pomůcky a Úklidové práce, které dodá Zhotovitel nad rámec Smlouvy, připočítá k položkám běžně vystavené faktury.
6.2.5. Zhotovitel je povinen dodržet rozsah a dobu plnění poskytovaného v rámci úklidového dne. V případě, že nebude moci sjednaný termín dodržet, je povinen o tom Objednatele informovat. Objednatel má právo v tomto případě na náhradní plnění v termínu, který se Zhotovitelem vzájemně dohodne. V případě, že k čerpání náhradního termínu nedojde, není Zhotovitel oprávněn tyto nevykonané práce účtovat.
6.2.6. Zhotovitel se zavazuje, že nebude používat jakékoli zařízení náležející do majetku Objednatele k jiným účelům, než k činnostem dle Smlouvy. K tomu je povinen zavázat i své Pracovníky. To neplatí, jedná-li se o odůvodněnou potřebu užití zařízení pro komunikaci s Objednatelem a v případě neobvyklých náhlých událostí.
6.2.7. Veškerý odpad, jenž vznikne v souvislosti s prováděním činností dle Smlouvy, zůstává ve vlastnictví Objednatele a tento je povinen Zhotoviteli určit místo, kam je Zhotovitel oprávněn odpad odkládat.

7. Odpovědnost za vady a škodu
7.1. Reklamace Úklidových prací
7.1.1. Objednatel je povinen uplatnit reklamaci na Úklidové práce ve lhůtě nejpozději do 16:00 hodin prvního pracovního dne následujícího po dni, ve kterém byly Úklidové práce provedeny, přičemž pokud bude shledána reklamace oprávněnou, bude následně sjednána Zhotovitelem bez zbytečného odkladu náprava, případně ve lhůtě dohodnuté s Objednatelem.
7.1.2. V případě, že Objednatel není spokojen s rozsahem či povahou poskytnutých služeb, je nutné, aby nejprve tyto závady nahlásil Pracovníkovi, který sjednané práce prováděl, tento reklamovanou závadu odstraní.
7.1.3. V případě, že Pracovník nevyřeší reklamaci uspokojivě, je Objednatel oprávněn obrátit se přímo na Zhotovitele a požadovat nápravu.
7.1.4. V případě, že objednatel vyjádří Opakovaně nespokojenost s kvalitou či rozsahem provedené práce a jeho stížnost bude směřovat proti osobě Pracovníka, který práce provádí, zavazuje se Zhotovitel k nahrazení tohoto Pracovníka jiným Pracovníkem.
7.2. Způsobená škoda
7.2.1. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu na majetku Objednatele vzniklou jednáním Pracovníků v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy. V případě vzniku škody je Objednatel povinen neprodleně kontaktovat Zhotovitele.
7.2.2. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu vzniklou při provádění Úklidových prací dle Smlouvy.
7.2.3. Bude-li Pracovník provádět čištění skvrn na kobercích, oblečení atp., je Pracovník povinen odstranit skvrnu pouze v případě, že Objednatel oznámí Zhotoviteli či Pracovníkovi písemně původ skvrny, popř. druh znečištění. Nebude-li zřejmé jakého původu je skvrna či znečištění, hrozí škoda, která by mohla být způsobena nesprávným postupem a zvolením nesprávného přípravku, a na kterou nelze vztáhnout odpovědnost Zhotovitele.
7.2.4. Zhotovitel se zavazuje, že bude po celou dobu platnosti této smlouvy pojištěn pro případ odpovědnosti za vzniklé škody, které mohou vzniknout v souvislosti s plněním povinností vyplývajících ze Smlouvy a to až do výše 5.000.000,- Kč. Mohla-li by vzniknout na objednavatelově majetku v souvislosti s plněním povinností vyplývajících ze Smlouvy škoda vyšší, je Objednatel povinen na to Zhotovitele písemně upozornit, a to buď při podpisu Smlouvy, nebo dojde-li k takové situaci později, tři dny od vzniku této situace, nejpozději však před započetím první objednané návštěvy pracovníka zhotovitele následující po vzniku takové situace.

8. Doručování a kontakty
8.1. Pro doručování písemností, zejména faktur, reklamací, odstoupení od Smlouvy apod. si strany sjednaly: písemnosti budou zasílány v elektronické podobě na emailovou adresu. Oboustranně akceptována bude také listinná forma písemností doručována poštovní službou.
8.2. V pochybnostech se pro účely Smlouvy považuje za doručenou elektronickou poštou písemnost bezchybně odeslaná prostřednictvím elektronické pošty na adresu uvedenou níže třetí den po jejím odeslání.
8.3. Pro účely Smlouvy se za doručenou považuje písemnost, která byla prokazatelně odeslána na adresu smluvní strany uvedenou v záhlaví smlouvy, jestliže adresát písemnosti, po marném pokusu o její doručení, si písemnost nevyzvedl ve lhůtě 15 dnů ode dne jejího uložení, přičemž poslední den lhůty uložení se považuje za den doručení písemnosti. V případě, že adresát zásilky odmítne tuto bezdůvodně převzít, má se za to, že zásilka byla doručena dnem, kdy byla bezdůvodně odmítnuta. Změnu adresy pro doručování bude druhé Smluvní straně oznámena písemně.

9. Ukončení Smlouvy
Účinnost této smlouvy zaniká:
9.1. Dohodou stran.
9.2. Okamžitým odstoupením od Smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinností kteroukoli ze Smluvních stran (podstatným porušením se v každém případě a mimo jiné rozumí neplacení úhrady za provedené práce objednatelem déle než 14 dnů po splatnosti faktury, dlouhodobé nekvalitní poskytování prací ze strany Zhotovitele, na které byl opakovaně bezvýsledně písemně upozorněn).
9.3. Výpovědí smlouvy bez udání výpovědního důvodu s 1 měsíční výpovědní lhůtou počínající prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé Smluvní straně. V průběhu výpovědní lhůty bude úhrada za provedenou práci splatná na konci každé návštěvy Pracovníka a to v hotovosti přímo Pracovníkovi. Jestliže k úhradě nedojde, má Zhotovitel právo uplatnit okamžité odstoupení od Smlouvy, čímž nezaniká jeho právo na úhradu provedené práce.

10. Závěrečná ustanovení
10.1. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu každého z nich a každý z účastníků obdrží po jednom vyhotovení.
10.2. Veškeré změny a doplnění Smlouvy lze činit pouze na základě oboustranně odsouhlasených dodatků, které mohou být odsouhlaseny také v elektronické podobě na emailových adresách Smluvních stran.
10.3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že se s obsahem smlouvy řádně seznámily, rozumí mu a cítí se být, okamžikem podpisu, touto smlouvou vázány. Dále výslovně prohlašují, že tuto smlouvu neuzavřely pod nátlakem či za jinak jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz své svobodné vůle připojují své podpisy.
10.4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.